1579/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc rà soát các văn bản về lễ hội và xuất bản cuốn sách "Các quy định của Đảng và Nhà nước về lễ hội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế tổ chức rà soát, hệ thống hoá các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định về lễ hội để xuất bản cuốn sách "Các quy định của Đảng và Nhà nước về lễ hội"

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2010.

Điều 2. Kinh phí được lấy từ ngân sách của Bộ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: V, PC, NTT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác