1579/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;
Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020;
Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Ke hoạch công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý tổ chức “Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn”.
Thời gian: Tháng 9 năm 2015.
Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc tổ chức thực hiện.
Điều 2. Kinh phí thực hiện:
- Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2015 cấp qua Văn phòng.
- Kinh phí đơn vị đăng cai tổ chức, kinh phí các địa phương tham gia Ngày hội do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp.
- Kinh phí các đon vị phối hợp tổ chức.
- Kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hoá.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham gia Ngày hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND tnh Bắc Kạn;
- UBND các tỉnh vùng Đông Bắc;
- Lưu: VT, Vụ VHDT. Hg40.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác