157/QĐ-BVHTTDL,

Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020"

TỜ TRÌNH ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020"

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Để thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020" đã được hoàn thành theo kế hoạch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án như sau:

1. Căn cứ xây dựng Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lích đến năm 2020"

- Cơ sở chính trị và pháp lý: Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020" được xây dựng dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; về trí thức nêu trong văn kiện các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, trong một số hội nghị Trung ương mà gần đây nhất là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 Khóa X và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đề án căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa nghệ thuật gia đình, thể dục thể thao và du lịch: Luật Di sản Văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Thể dục thể thao, Iuật Du lịch, Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật Cán bộ, công chức, Pháp lệnh Thư viện, Pháp lệnh Quảng cáo và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh nêu trên; Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao, tổng cục Du lịch.

Cơ sở thực tiễn: Đề án được xây dựng dựa trên cơ sở chiến lược phát triển ngành, phát triển các lĩnh vực; quy hoạch cán bộ của 3 cơ quan trước đây (Văn hóa- Thông tin, Ủy ban Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch) và quy hoạch cán bộ đến năm 2016 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch; các báo cáo tổng kết thực tiễn phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nước ta những năm qua của Bộ Văn Hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục, Thể thao và Tổng cục Du lịch trước đây, báo cáo tổng kết công tác năm 2007, năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo của các sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác xây dựng đội ngũ trí thức văn hoá, thể thao và du lịch các địa phương và kết quả khảo sát ở 24 địa phương thuộc 8 vùng kinh tế-xã hội. Đề án còn tham khảo các chiến lược, quy hoạch, đề án liên quan đến văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao. và du lịch đã được Chính phủ và Thủ tướng chính phủ phê duyệt, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, Quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản liên quan đến trí thức làm công tác văn hoá nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

2. Phương pháp và các bước tiến hành xây dựng Đề án

Phương pháp xây dựng Đề án: Quá trình xây dựng Đề án áp dụng 3 nhóm phương pháp sau:

1 ) Phân tích, xử lý thông tin thứ cấp thu thập từ Bộ Văn hóa- Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch trước đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số Bộ, ngành liên quan, các Sở, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong văn hóa, thể thao và du lịch.

2) Điều tra khảo sát thực tế thu thập thông tin sơ cấp: Quan sát, phỏng vấn ở một số cơ quan, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, một sồ đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

3) Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia về nhu cầu xây dựng đội ngũ trí thức, đào tạo trí thức mới và các vấn đề liên quan.

- Các bước thực hiện: Xây dựng kế hoạch, đề cương, biểu mẫu thống kê và hội thảo toàn quốc; thu thập tài liệu tham khảo, thông tin, báo cáo của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ sở liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; điều tra khảo sát 24 địa phương ở 8 vùng kinh tế trọng điểm; thu thập thông tin tại các Bộ, ngành liên quan và làm việc với tổ tư vấn, một số chuyên gia; xây dựng các báo cáo và chuyên đề liên quan. Trên cơ sở đó Dự thảo Đề án lần thứ 3 đã được hoàn thành và đưa ra hội thảo nội bộ toàn ngành. Tiếp thu ý kiến góp ý của hội thảo, Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020" được chỉnh sửa, thẩm định và hoàn chỉnh. Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghe và cho ý kiến về Đề án. Tiếp đó Đề án được chỉnh sửa và gửi xin ý kiến 15 Bộ, ban, ngành, đoàn thể. Trên cơ sở 54 ý kiến góp ý của 15 Bộ, ban, ngành, đoàn thể (có bản tổng hợp kèm theo), Đề án được hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Nội dung Đề án "xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020"

Ngoài phần mở đầu, Đề án được chia thành 4 phần chính: Phần thứ nhất trình bày về thực trạng đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Phần thứ hai đề cập quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020;

Phần thứ ba là Chương trình hành động thực hiện Đề án gồm 3 hợp phần với 6 dự án ưu tiên trong xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020;

Phần thứ tư là tổ chức thực hiện Đề án đưa ra nguyên tắc chỉ đạo thực hiện, lộ trình và những điều kiện, giải pháp để thực hiện Đề án.

 4. Kiến nghị

- Về những ý kiến còn khác nhau giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể: Trong số các ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, đoàn thể có 2 nhóm ý kiến khác nhau. Một là về về phạm vi Đề án và hai là kinh phí Đề án.

Về phạm vi đề án, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng còn "thiên về đào tạo nhân lực nói chung", còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý "cần mở rộng phạm đề án đối với tổng thể lực lượng lao động ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch". Đây là Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch", vì vậy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin được tập trung vào đội ngũ trí thức như đã nêu trong Dự thảo đề án. Trong quá trình chỉnh sửa đề án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã lược bớt các nội dung còn mang tính đào tạo đại trà, chỉ để lại nội dung đào tạo, bồi dưỡng trí thức và các nội dung liên quan đến trí thức. Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang được giao xây dựng "Chiến lược phát triển nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" để trình Thủ tướng Chính phê duyệt vào cuối năm 2010. Đề án này sẽ đáp ứng yêu cầu của Bộ Kế hoạch-Đầu tư.

Về kinh phí để thực hiện đề án : Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý "cần có số liệu chi tiết về tổng kinh phí thực hiện Đề án", trong khi đó Bộ Tài chính góp ý "để đảm bảo nội dung của Đề án phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước chỉ nêu nội dung công việc cần triển khai, thời gian, cơ quan thực hiện, không xác định kinh phí cụ thể cho từng công việc". Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị được thực hiện như ý kiến của Bộ Tài chính. Kinh phí để thực hiện Đề án trong dự thảo chỉ là khái toán, khi triển khai từng Dự án sẽ xác định kinh phí chi tiết theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan.

- Về việc phê duyệt Đề án: Để đảm bảo thực hiện Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020" đạt hiệu quả và đúng với mục tiêu đề ra, cần có sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch và bản thân trí thức và đội ngũ trí thức trong, ngoài ngành. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án, giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì làm đầu mối phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Lưu: VT, Ban Soạn thảo Đề án, NVL 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác