1580/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tổ chức “Liên hoan Hát Then, Đàn tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái” năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang

270514160058.pdf

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thế thao và Du lịch
Tỉnh:...........................................................................................................
Thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020.
1. Việc tổ chức “Liên hoan Hát Then, đàn tính của các dân tộc Tày- Nùng-Thái” năm 2015 theo định kỳ đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt (Quyết’định số 4686/QD-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đe án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020).
2. Tại “Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Tổ chức Ngày hội đã trao cờ đăng cai Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã nhận cờ đăng cai.
3. Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức “Liên hoan Hát Then, đàn tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái” năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Liên hoan; tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và gửi văn bản dự thảo kế hoạch tổ chức Liên hoan về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Văn hóa dân tộc để phối hợp công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện).
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh có liên quan đến Hát then - Đàn tính xây dựng kế hoạch nội dung tham gia Liên hoan và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch công tác năm 2015 để triển khai thực hiện góp phần vào thành công của Liên hoan trên./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;                                                                                                                                            
- BT ể b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, VHDT, Nh.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác