1580/KH-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Về việc tổ chức Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ lữ hành cho cán bộ giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo du lịch

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. 1. Mục đích: Nâng cao, cập nhật kiến thức về du lịch lữ hành cho cán bộ,  giảng viên, giáo viên các trường du lịch.

1.2. Yêu cầu

* Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực

* Thông qua việc tổ chức Khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về lữ hành cho giáo viên các cơ sở đào tạo về du lịch để cập nhật các kiến thức về quy hoạch phát triển nhân lực du lịch, xu hướng phát triển của du lịch lữ hành trong thời gian tới, quan điểm nguyên tắc phát triển du lịch bền vững, quy hoạch tuyến điểm du lịch Việt Nam đến năm 2020; đồng thời tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường du lịch trao đổi thông tin và kinh nghiệm về công tác xây dựng chương trình khung Quản trị Lữ hành và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề Lữ hành. Từ đó các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của ngành Du lịch.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ BÁO CÁO VIÊN

2.1. Thời gian: Dự kiến thời gian khoá học kéo dài 03 ngày (2,5 ngày trên lớp và 0,5 ngày khảo sát thực tế) vào tuần thứ 3 của tháng 6/2011.

2.2. Địa điểm: Dự kiến tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hóa

2.3. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên được lựa chọn của một số cơ sở đào tạo du lịch trong cả nước

2.4. Nội dung: Khoá bồi dưỡng tập trung cấp một số kiến thức chủ yếu như sau.

- Cập nhật các kiến thức về chính sách, cơ chế, chiến lược, quy hoạch về phát triển nhân lực du lịch;

- Xu hướng phát triển của du lịch lữ hành trong thời gian tới trên thế giới và tại Việt Nam;

- Quy hoạch phát triển vùng du lịch lữ hành và hệ thống tuyến điểm du lịch tại Việt Nam từ nay tới năm 2020;

- Quan điểm, nguyên tắc phát triển du lịch bền vững;

- Quy trình, nguyên tắc và kinh nghiệm phân tích nghề, phân tích công việc để xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề Lữ hành,

- Áp dụng Chương trình khung Quản trị Lữ hành để xây dựng chương trình đào tạo Quản trị Lữ hành;

- Thực trạng và yêu cầu chất lượng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp ra làm việc tại các kinh doanh nghiệp Lữ hành;

2.5. Báo cáo viên: Dự kiến sẽ mời các báo viên:

1. TS. Nguyễn Văn Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch;

2. PGS. TS. Phạm Trung Lương - Phó Vụ trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch;

3. PGS. TS. Nguyễn Đình Hoà - Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội;

4. TS. Phạm Thế Thảo -Trưởng phòng Quản lý Hướng dẫn viên, Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch;

5. TSKH. Trần Trung Dũng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải phòng;

6. 01 Giám đốc Công ty Du lịch.

(Các báo cáo viên sẽ trình bày các chuyên đề theo Chương trình gửi kèm theo).

3. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Khoa học tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về Lữ hành trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Lưu: VT, ĐT, ĐTT (09).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác