1582/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật "Vì Biển đảo thân yêu”

040614151338.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo Kết luận số 1594/TB-BVHTTDL về Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại cuộc họp về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật "Vì Điển đảo thân yêu";  
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kịch bản chương trình nghệ thuật ,rVì Biển đảo thân yêu".
Kịch bản và đạo diễn: NSƯT. Nguyễn Quang Vinh, NSND. Minh Thông, NS. Tuấn Phương.
Trong quá trình thực hiện, các tác giả và đạo diễn có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.
Điều 2. Kinh phí xây dựng kịch bản chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, các tác giả kịch bản và đạo diễn có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác