1583/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1583/BVHTTDL-TV ngày 02 tháng 5 năm 2013 Về việc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch……….

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn nghiệp vụ thư viện cấp huyện các tỉnh/thành khu vực đồng bằng Sông Hồng, cụ thể;

1. Mục đích của khóa tập huấn: Cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện, giúp cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thư viện vận dụng để quản lý, tổ chức hoạt động thư viện phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Thời gian: 04 ngày, dự kiến từ ngày 22-25 tháng 7 năm 2013 (thời gian chính thức sẽ thông báo trong giấy triệu tập).

4. Thành phần tham dự gồm:

- Lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp Thư viện cấp huyện (Phòng Văn hoá, Trung tâm Văn hoá);

- Cán bộ phụ trách, chuyên môn thư viện cấp huyện.

5. Nội dung tập huấn gồm:

5.1. Phần I. Bồi dưỡng kiến thức về quản lý thư viện.

5.1. Phần II. Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo cơ quan quản lý thư viện cấp huyện cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và gửi danh sách về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) trước ngày 05 tháng 6 năm 2013. Trên cơ sở danh sách này, Bộ sẽ có công văn gửi chính thức cho từng thành viên tham dự./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Thư viện các tỉnh/thành;

-Lưu: VT, TV, LT.35.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác