1583/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1583/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Đại sứ quán Đại công quốc Luxembourg tại Việt Nam tổ chức biểu diễn 02 chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đại công quốc Luxembourg.

1. Trình diễn âm nhạc điện tử Sun Glitters

Thời gian và địa điểm: 20h ngày 19/6/2013 tại Nhà hát Tuổi trẻ

2. Trình diễn múa đương đại The Warrior of Beauty

Thời gian và địa điểm: 20h ngày 20/6/2013 tại Nhà hát Tuổi trẻ

Nhà hát Tuổi trẻ chịu trách nhiệm nội dung chương trình.

Điều 2. Kinh phí: Các chi phí liên quan đến nghệ sĩ, tổ chức biểu diễn do Đại sứ quán Đại công quốc Luxembourg tại Việt Nam chịu trách nhiệm .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT.


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác