1583/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tuyên truyền lưu động Biên giới và Biển đảo Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Biên giới và Biển đảo Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền Biên giới và Biển đảo Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tuyên truyền lưu động Biên giới và Biển đảo Việt Nam gồm các thành viên:
Ban Chỉ đạo:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Lê Quang Thích - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đồng Trưởng ban;
3. Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Đồng Trưởng ban.
Ban Tổ chức:
1. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng ban;
2. Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi - Đồng Trưởng ban;
3. Ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa - Đồng Trưởng ban;
4. Ông Ngô Hoài Chung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban;
5. Bà Trần Thị Bích Huyền - Phó Cục trưởng, Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban;
6. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên;
7. Ồng Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở - Uỷ viên;
8. Ông Lê Văn Quý - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi - Ủy viên;
9. Ông Huỳnh Ngọc Châu- Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa-Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Lan Hương - Chuyên viên Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.
Điều 3. Kinh phí tổ chức tuyển truyền trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2014.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT, VHCS, LH.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác