1588/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thiết kế mở rộng kè chắn sóng bảo vệ khu nghỉ dưỡng Amiana của Công ty TNHH Hồ Tiên, tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2775/UBND- XDNĐ ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị thỏa thuận phương án thiết kế xây dựng mở rộng kè chắn sóng bảo vệ khu nghỉ dưỡng Amiana (kèm theo hồ sơ Phương án điều chỉnh kiến trúc, quy hoạch). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với nội dung của Phương án thiết kế điều chỉnh kiến trúc, quy hoạch mở rộng kè chắn sóng bảo vệ tại Khu nghỉ dưỡng Amiana, Hồ Tiên. Khi triển khai thực hiện Phương án nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa một số vấn đề sau:
- Việc đánh giá tác động môi trường cần được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát thực hiện đúng các nội dung công việc được nêu tại Công văn số 2775/UBND-XDNĐ ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác