1588/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo "Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2014"

040614151557.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức "Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2014" vào tháng 6 năm 2014 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo "Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2014" tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, gồm:
1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Đoàn Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng - Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên;
5. Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức "Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2014" tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg. 12
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác