1588/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Hoa Kỳ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện
ảnh.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh phối hợp với Vụ Văn hóa Đối ngoại và
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thời gian: từ ngày 03 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2015.
Địa điểm: Bảo tàng nghệ thuật Honolulu, Hawai, Viện Smithsonian, thủ đô Washington và cụm rạp AMC, thành phố New York.
Điều 2. Về chi phí:
- Các đối tác tại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thuê rạp chiếu phim, tổ chức tọa đàm, in ấn và phát hành tài liệu quảng cáo cho Tuần phim Việt Nam tại Hoa Kỳ.
- Cục Điện ảnh chịu các chi phí sau:
+ Chi phí gửi phim đi và về từ nguồn ngân sách đối ngoại năm 2015 của Cục Điện ảnh.
+ Chi phí cử 02 cán bộ của Cục Điện ảnh tổ chức và tham dự Tuần phim bao gồm vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, taxi sân bay, ăn, ở, đi lại nội địa, visa, bảo hiểm, điện thoại và quà tặng từ nguồn ngân sách đối ngoại năm 2015 của Cục Điện ảnh.
+ Chi phí cử 01 cán bộ đi tổ chức gian hàng triển lãm, xúc tiến quảng bá du lịch từ nguồn kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2015 Bộ cấp cho Cục Điện, ảnh,
+ Chi phí tổ chức Lễ hội áo dài, Chương trình du lịch ẩm thực, mời các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất tham dự Tuần phim và các hoạt động khác trong khuôn khổ Tuần phim lấy từ nguồn xã hội hóa và kêu gọi tài trợ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.16.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác