1589/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích đền Kim Giang thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3417/VHTT&DLQLDT ngày 9 tháng 11 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị có ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích đền Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, kèm theo hồ sơ Dự án, Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau:

Thỏa thuận Dự án đầu xây dựng tu bổ, tôn tạo đền Kim Giang bao gồm các nội dung: tu bổ đền chính, tả hữu mạc, bình phong; tôn tạo xây dựng mới lầu cô, lầu cậu, nhà bếp, cổng phụ 1, cổng phụ 3, nhà vệ sinh, am hóa vàng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Không xây dựng mới nhà soạn lễ, việc soạn lễ nên đưa vào trong nhà tả, hữu vu.

- Đối với hạng mục đền chính Chỉ thiết kế bậc tam cấp chạy suốt mặt tiền của tòa đại bái. Điều chỉnh ký hiệu cột trục D trên bản vẽ tu bổ chi tiết vì mục 3 là cấu kiện tu bổ, Bổ sung thiết kế nhà bao cho công trình cửa đi làm mới tại tòa đại bái điện chiếu sáng.

- Tu bổ nguyên trạng bình phong hiện có (không chuyển chất liệu làm bình phong mới bằng đá);

- Không đắp kìm nóc trên bờ nóc nhà tả vu, hữu vu, nhà bếp và nhà khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời công bố công khai Dự án đã được phê duyệt tại địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế các hạng mục thuộc Dự án.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác