1590/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014. Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thế di tích nêu trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo về vấn đề nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác