1591/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu, tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 474/UBND-VX ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu thuộc thị trấn Ba Trúc, huyện Tri Tôn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đế lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác