1591/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào:

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (1995-2010), bao gồm các hoạt động sau đây:

1. Cuộc họp mặt tại Hà Nội vào tháng 7/2010;

2. Lễ kỷ niệm ngày thành lập Trung tâm tại Thủ đô Viêng Chăn (tháng 8/2010);

3. Phối hợp với Tạp chí Văn hóa, Nghệ thuật và Báo Văn hóa ra số chuyên đề về văn hóa ngoại giao (tháng 8/2010)

Điều 2. Về chi phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí khoảng 5.000 USD (năm nghìn đô la Mỹ) từ nguồn ngân sách hoạt động thường xuyên năm 2010 của Trung tâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác