1592/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1592/BVHTTDL-DSVH ngày 02 tháng 5 năm 2013 Về việc thoả thuận Đề án Quy hoạch khảo cổ tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2013-2020.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

Phúc đáp công văn số 745/CV-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị thoả thuận Đề án Quy hoạch Khảo cổ tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2013-2020 (kèm theo Hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung của Đề án Quy hoạch Khảo cổ tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2013-2020 để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển lịch sử của vùng đất Khánh Hoà cũng như từng bước thực hiện và xây dựng phát triển ngành văn hoá Khánh Hoà trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế là phù hợp với tình hình hiện nay và quy định của Luật Di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề như sau:

+ Về nội dung của Quy hoạch đề nghị:

- Cơ sở pháp lý cần bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và phát triển ngành của tỉnh Khánh Hoà đã được phê duyệt và các quy định hiện hành khác; không sử dụng các văn bản pháp lý hết hiệu lực thi hành vào Quy hoạch.

- Bổ sung đánh giá chi tiết hệ thống di tích khảo cổ ở Khánh Hoà trong mối tương quan, quan hệ với các vùng, miền và cả nước; khảo tả và ảnh hiện trạng; sơ đồ các di tích, di chỉ khảo cổ.

- Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát hệ thống di tích khảo cổ và các yếu tố kinh tế-xã hội có liên quan; nghiên cứu đánh giá các yếu tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến việc lập và triển khai Quy hoạch khảo cổ.

+ Về phương án bảo vệ và phát huy giá trị:

- Đối với các di tích, di chỉ đã biết, cần xây dựng kế hoạch cắm mốc giới, giải toả vi phạm và tiếp tục thăm dò, khai quật khảo cổ để có thêm tư liệu phục vụ nghiên cứu, trưng bày cũng như tiến tới lập hồ sơ xếp hạng di tích khảo cổ.

- Đối với di chỉ Hoà Diêm, việc xây dựng nhà trưng bày hiện vật cần cân nhắc vì hiện vật sau khi khai quật được bảo quản và phát huy giá trị tại Bảo tàng tỉnh theo quy định.

- Đối với huyện Trường Sa, cần tiếp tục khảo sát, thăm dò trong giai đoạn này, trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo sát năm 1993, 1994, 1999 để có phương án bảo vệ và phát huy giá trị di tích biển đảo.

- Cần bổ sung việc nghiên cứu, thăm dò những địa điểm gắn với các trung tâm, các sự kiện đã xảy ra trong lịch sử Khánh Hoà để phát hiện các địa điểm có khả năng có di tích, di chỉ khảo cổ phải đưa vào trong quy hoạch để bảo vệ, nghiên cứu, thăm dò, khai quật… từ đó điều chỉnh lại cơ cấu kinh phí cho phù hợp để triển khai thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện Quy hoạch trước khi phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT  Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa;

-Lưu: VT, QLDT, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác