1592/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm "Thăng Long-Hà Nội, nghìn năm văn hiến" tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại một số địa điểm ở nước ngoài trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện quốc gia Việt Nam phối hợp vời Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm sách, bản đồ, tạp chí tranh ảnh... chọn lọc về Thăng Long- Hà Nội xưa và nay với chủ đề thăng Long-Hà Nội, nghìn năm văn hiến" nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và cử đoàn 03 người đi Pháp dàn dựng và khai mạc triển lãm.

Thời gian trưng bày triển lãm: từ ngày 22/5 đến ngày 15/6/2010 trong đó đoàn 03 người sang Pháp dàn dựng và khai mạc triển lãm từ ngày 19/5 đến ngày 25/5/2010.

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

-Thư viện quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức duyệt nội dung triển lãm trước khi gửi đi Pháp.

- Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm đóng gói hiện vật chuyển về nước sau khi kết thúc triển lãm.

Điều 2. Về kinh phí:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đủ tiền vé máy bay đi, về, tiền ăn và tiêu vặt, tiền ở; lệ phí visa, hộ chiếu, bảo hiểm, khoán taxi, điện thoại và cước phí gửi hiện vật đi Pháp và ngược lại từ nguồn kinh phí hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội do Cục Hợp tác quốc tế quản lý.

- Thư viện quốc gia Việt Nam chi tiền chuẩn bị đề cương triển lãm, hiện vật triền lãm thông tin tuyên truyền, quà tặng từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Thư viện quốc gia Việt Nam năm 2010 đã được Bộ cấp

-Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền chuẩn bị địa điểm, phối hợp dàn dựng và tổ chức khai mạc triển lãm từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Trung tâm đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT- HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác