1592/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1592/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình trên Báo Văn hóa, Báo Gia đình và Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình trên Báo Văn hóa, Báo Gia đình và Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam.
Điều 2: Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan triển khai  hoạt động.  Kinh phí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác