1592/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ

040614154654.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1188/SVHTTDL-NVYH ngày 11 tháng 4 năm 2014; của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 1108/XHNV-ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật tại phế tích Chăm Quá Giáng thuộc xóm Chiêm Lai Hạ, thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian khai quật: từ ngày 02/6/2014 đến ngày 02/10/2014.
- Diện tích khai quật: 500m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Chiều, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp để bảo vệ và phát huy giá trị.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL TP Đà Nng;
-Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nng (02);
-TĐHKHXHNV, ĐHQGHN (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV. 11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác