1592/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ tại di tích chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định, chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch thành phổ Hà Nội tại Công văn số 1165/SVHTT&DL-QLDT ngày 24 tháng 4 năm 2015; của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Công văn số 107/BTLSQG-NCST ngày 27 tháng 4 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phổ Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai quật tại di tích chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai quật; Từ ngày 20/5/2015 đến ngày 20/11/2015,
- Diện tích khai quật: 600mz.
- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Ngọc Chất, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia,
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bổ kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành, phổ Hà Nội báo cáo Bộ trường Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bổ kết quả cùa đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa,
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm ra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thì hành Quyểt định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL, Hà Nội (02).
-Bảo tàng LSQG (02);
-BQLDTDT Hà Nội (01);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác