1593/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa Bia Quế Lâm ngự chế - Đền thờ vua Lê Thái Tông, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 634/UBND-VX ngày 26/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa Văn bia Quế Lâm ngự chế - Đền thờ vua Lê Thái Tông, phường Chiềng Lê, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (kèm Đề cương Nhiệm vụ Quy hoạch). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ quy mô di tích bao gồm Bia Quế Lâm ngự chế (1440) khắc trên vách núi Thẩm Ké và Đền thờ vua Lê Thái Tông mới xây dựng năm 2003, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng khu di tích này không thuộc đối tượng lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Son La căn cứ thực trạng di tích và khả năng kinh phí chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan tiến hành lập Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Sơn La;
-Lưu: VT, QLDT,NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác