1593/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Nhà hát Tuổi trẻ và Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn kịch câm của nghệ sỹ Naoki Iimuro - Nhật Bản

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức chương trình độc diễn của nghệ sỹ Naoki Iimuro, Nhật Bản với tên gọi "Thời khắc của kịch câm" nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Festival Huế 2010.

- Thời gian và địa điểm:

+ 20g00 ngày 02/6 và 03/6: Biểu diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội.

+ Ngày 04/6/2010: giao lưu với các nghệ sỹ Đoàn kịch Hình thể Nhà hát Tuổi trẻ.

+ Ngày 6/6 và 7/6/2010: Biểu diễn tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội, Huế.

Điều 2. Kinh phí: Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản chi toàn bộ kinh phí

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT- HTQT, VTAN.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác