1593/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức lớp "Tập huấn diễn viên nghệ thuật Ca kịch Bài chòi"

040614152008.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ Ngân sách sự nghiệp tổ chức lớp "Tập huấn diễn viên Nhạc công Ca kịch Bài chòi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định tổ chức lớp "Tập huấn diễn viên nghệ thuật Ca kịch Bài chòi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014":
- Thời gian: Từ ngày 04 đến ngày 23 tháng 8 năm 2014.
- Địa điểm: Tại Đoàn Ca kịch Bài Chòi tỉnh Bình Định.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014 cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, Trưởng đoàn Ca kịch Bài Chòi tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng để (b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác