1594/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Hoàng cổ Miếu (chùa Minh), phường 3, thành phố Bạc Liêu, tinh Bạc Liêu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Công văn số 86/SVHTTDL- BQLDA ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Hoàng cổ Miếu (chùa Minh), phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Hoàng cổ Miếu (chùa Minh), gồm các hạng mục: tu bổ Môn đình + Tiền thính, Bái đình, Đại đường, hành lang Tây, hành lang Đông, nhà cầu Tây, nhà cầu Đông, cổng phụ Tây, cổng phụ Đông. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý, chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề sau:
- Đối với hạng mục Bái đình, Đại đường: cần giữ nguyên nền gạch hiện có (không bóc toàn bộ nền để lát lại).
- Đối với việc phục chế các tranh tường, tranh gỗ: cần rà soát lại các bản vẽ thiết kế, đối chiếu với hiện trạng di tích để đề xuất phương án phù hợp.
- Nêu rõ phương án, quy trình và vật liệu sử dụng cho việc tu bổ tranh tường và các cấu kiện.
- Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ mặt bằng tổng thể di tích (có khu vực liền kề di tích) và bản vẽ nối, vá, thay cốt ốp mang... nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ cũ (nhất là các cấu kiện có mảng chạm khắc).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện Dự án sau đó công khai nội dung Dự án tại địa phương nhằm tạo sự đồng thuận./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác