1594/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 
Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 14/TTr-ƯBND ngày 23/4/2013, sau khi nghiên cứu và xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất việc lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với: Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn thuộc các xã Vũ Hưng, Vũ Lăng, Tân Hương, Tân Lập, Vũ Lê và xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Về thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/8/2016./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác