1596/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ tham gia tổ chức các hoạt động Văn hóa "Chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất và Tuần Văn hóa du lịch Thái Nguyên 2010" tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, tháng 5 năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Văn hóa "Chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất và Tuần Văn hóa du lịch Thái Nguyên 2010" tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ trong việc tổ chức các hoạt động Văn hóa "Chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất và Tuần Văn hóa du lịch Thái Nguyên 2010" tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, thời gian từ ngày 18/5 đến hết ngày 21/5/2010 tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, cụ thể như sau :

1. Triển lãm ảnh giới thiệu về thành tựu kinh tế, bản sắc văn hoá dân tộc và Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất.

2. Lắp đặt 60 khung trại văn hóa cho các đơn vị, địa phương tham gia các hoạt động chào mừng.

Điều 2. Kinh phí:

Trích từ nguồn kinh phí năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHDT, Hg8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác