1597/TB-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại Hội nghị Phổ biến và triển khai “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 10 tháng 5 năm 2014, tại thành phố Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị Phổ biến và triển khai “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đồng chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình, tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo và đại diện Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 tỉnh/thành trong vùng quy hoạch, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, một số doanh nghiệp du lịch trong vùng và đơn vị lập Quy hoạch: Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.
Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Du lịch công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Chuyên gia Ban Quản lý dự án EU báo cáo dự thảo Khung kế hoạch hành động thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Phê bình Tổng cục Du lịch chưa chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình, nội dung, thành phần mời dự Hội nghị Phổ biến và triển khai “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
2) Để chuẩn bị đầy đủ, phù hợp, chu đáo Hội nghị Phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc trung bộ tổ chức tại thành phố Huế và vùng Tây Nguyên tổ chức tại Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì:
- Đề xuất thành lập Ban Tổ chức các Hội nghị triển khai Quy hoạch vùng du lịch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 25/5/2014.
- Đề xuất kế hoạch, chương trình, nội dung, thành phần các Hội nghị triển khai Quy hoạch vùng du lịch, lưu ý các sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an... các Hiệp hội Du lịch.
- Lùi thời gian tổ chức Hội nghị Phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc trung bộ tổ chức tại thành phố Huế và vùng Tây Nguyên tổ chức tại Đắk Lắk vào thời điểm thích hợp, sau khi Ban Tổ chức đề xuất công tác chuẩn bị hoàn tất và có sự phối hợp của các địa phương trong các vùng quy hoạch.
3) Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất xây dựng Đề án “Thành lập Ban điều phối phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc” báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 31/5/2014.
4) Về nguồn lực thực hiện
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất bố trí cân đối kinh phí để triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020 theo quy định.
- Giao Vụ Đào tạo rà soát các quy hoạch, kế hoạch liên quan đề xuất phát triển nguồn nhân lực đảm bảo phát triển toàn diện, bền vững theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
5) Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc:
- Chỉ đạo các Sở, ngành chức năng phối hợp và tạo điều kiện để Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xây dựng Đề án “Thành lập Ban điều phối phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc” .
- Phối hợp triển khai đầu tư hạ tầng và bố trí nguồn lực phù hợp của Vùng, địa phương để thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
6) Đề nghị các Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh/thành trong Vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc phối hợp với Tổng cục Du lịch và các tỉnh/thành trong Vùng xây dựng và triển khai các Đề án, dự án, kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Du lịch (để thực hiện);
- Các đơn vị: TCDL, Vụ PC, Vụ KHTC,
, VP Bộ, Vụ TĐKT;
- Viện NCPTDL (để thực hiện);
- Sở VHTTDL các tỉnh/thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc;
- Sở VHTTDL các tỉnh: Đắk Lắk,
Thừa Thiên Huế, Hải Phòng;
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
- Hiệp hội du lịch các tỉnh/thành trong Vùng;
- Lưu: VT, VP (THTT) S(55).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác