1598/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XV, hòa nhịp vui hội dân gian 2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thỏa thuận ký tháng 7/2001 giữa Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thường niên cuộc Triển lãm-Hội chợ dành cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu;

Căn cứ Chỉ thị số 129/CT-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các cơ sở văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam năm 2012;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Truyền thông Bách Nghệ Thành và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XV, hòa nhịp vui hội dân gian 2012” và chương trình văn hóa nghệ thuật từ ngày 26/5/2012 đến ngày 01/6/2012 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Công tác tuyên truyền, quảng cáo, lễ tân và các công việc liên quan lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.

- Kinh phí tổ chức chương trình “Vui hội dân gian 2012” và chương trình văn hóa nghệ thuật theo hình thức xã hội hóa do Công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Truyền thông Bách Nghệ Thành chịu trách nhiệm.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị có liên quan tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp)
- Lưu: VT, TLVHNT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác