1599/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2010 (bổ sung)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số21/2000/ QH10,

Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2984/BKHCN-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010 của các Bộ ngành;

Căn cứ Quyết định số 4411/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2009 và số 4578/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng xét chọn chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2010;

Cứ cứ Biên bản thẩm định nội dung và kinh phí các đề tài trúng xét chọn năm 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình ngày 18 tháng năm 2010 về đề tài nghiên cứu khoa học 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng kinh phí đề tài khoa học và công nghệ (bổ sung) bắt đầu thực hiện năm 2010 như sau:

Tên dự tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn),

Tổ chức và cá nhân chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch

TS. Hoàng Thị Điệp

Thời gian thực hiện (BĐ-KT) : 2010-2011

Tổng kinh phí: 320 triệu đồng

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT, KHCNMT, PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác