159/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đồi Pụ Đồn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 09/CV-BQL KDTLSST ATK ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ban Quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên đề nghị thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích Đồi Pụ Đồn (Đồi Phong tướng) với các nội dung: Tôn tạo đường vào; dựng biển giới thiệu di tích; tu sửa Nhà bia, bia đá, sân, vườn, hàng rào, taluy.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung thiết kế biển giới thiệu cây.
- Nội dung ghi trên biển giới thiệu di tích, biển giới thiệu cây và phương án sơn, sửa chữ trên bia cần được giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.
- Thể hiện rõ phương án bố trí cây xanh trên bản vẽ mặt bằng di tích.
- Phần căn cứ pháp lý cần bố sung Luật di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban Quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác