159/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 159/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2014 Về việc tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014.

Thời gian: Tháng 4 năm 2014;

Địa điểm: Tỉnh Bạc Liêu

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức;

-Lưu: VT, VHCS, LH25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác