15-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG, Trần Chiến Thắng Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định số 15-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2007 về việc xếp hạng di tích quốc gia

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15-BVHTTDL NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2007 VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11  năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại công văn số 2876/UBND-VX ngày 29 tháng 5 năm 2007, công văn số 4686/UBND-VX ngày 28 tháng 8 năm 2007 và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

 

DI TÍCH KHẢO CỔ

ĐỊA ĐIỂM ĐÀN XÃ TẮC

PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác