15/TB - BTC

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Bổ sung kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Ngày 09 tháng 9 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010 họp lần thứ 3 để rà soát công tác chuẩn bị Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì.

Sau khi nghe Thường trực Ban Tổ chức báo cáo các công việc đã triển khai, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, một số kiến nghị, đề xuất, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1) Thời gian tập luyện của các khối diễu hành thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Tổ chức tại Thông báo số 11/TB-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2010.

2) Thời gian tập luyện của Khối diễu hành nghệ thuật thực hiện theo kịch bản đã được Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt.

Ban Tổ chức đề nghị Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Tổ chức xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tưởng CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác