1600/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 
Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Công văn số 534/UBND-VP ngày 18/3/2016, sau khi nghiên cứu và xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Yăn hóa, Thể thaọ và Du lịch thống nhất việc lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với: Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh An Phụ - Kính Chủ và các hang động huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Về thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/8/2016./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;
-Lưu: VT, DSVH,NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác