1600/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc chuyển Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Tổng cục Thể dục thể thao về trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4323/BNV-TCBC ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc chuyển đổi cấp quản lý của Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam;

Xét đề nghị của vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việc Nam thuộc Tổng cục Thể dục thể thao về trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước; Trụ sở đặt tại 11 Cao Bá Quát, Quận Ba Đình thành phố Hà Nội .

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và du lịch Việt Nam có trách nhiệm:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý về con dấu, tài khoản và các ván đề liên quan khác theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm trình Bộ trưởng ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trương Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có tên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Hồ sơ Nội vụ;

-Lưu: VT, VỤ TCCB, TT (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác