1601/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Căn cứ đề nghị tại Công văn số 2641/UBND-VX ngày 16/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công văn số 1161/SVHTTDL-QLDT ngày 14/4/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Công văn số 234/BQLDTDT-NCDT ngày 27/5/2013 của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, sau khi nghiên cứu và xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất việc lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với các di tích:
- Chùa Kim Liên, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
- Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Về thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 3 0/8/2016./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VH&TT thành phố Hà Nội;
-Lưu: VT, DSVH, NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác