1601/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thực hiện chương trình nghệ thuật đêm khai mạc và đảm bảo âm thanh ánh sáng tại "Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2014"

110614164114.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức "Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2014" vào tháng 6 năm 2014 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật đêm khai mạc và đảm bảo âm thanh ánh sáng tại "Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2014" từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo chế độ hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT  Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác