1606/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1606/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2013 Về việc giao nhiệm vụ soạn thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg  ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg  ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tại văn bản số 270/TCDL -TC ngày 27 tháng 3 năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch soạn thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thời hạn hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến ngày 30 tháng 9 năm 2014.

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế dành cho quy hoạch các năm 2013-2014 của Tổng cục Du lịch.

Điều 2. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ:

- Chủ trì việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch có năng lực, kinh nghiệm về du lịch theo pháp luật hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành khác có liên quan và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành xây dựng và trình Bộ phê duyệt đề cương trước ngày 15 tháng 5 năm 2013 để làm căn cứ xây dựng và phê duyệt dự toán chi tiết.

- Báo cáo thường kỳ 03 tháng/lần hoặc đột xuất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ để Bộ thành lập Hội đồng thẩm định tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đúng thời hạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng);

-TT Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, KHTC, 3T (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác