1606/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo "Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quỵết định số 662/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức "Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015" vào tháng 6 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Cục trường Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo "Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015" vào tháng 6 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, gồm:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa - ủy viên;
4. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức "Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015" vào tháng 6 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban Chi đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD(2) Thg. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác