1609/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức “Liên hoan Ca Múa Nhạc miền Trung, Tây Nguyên”;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức  “Liên hoan Ca Múa Nhạc miền Trung, Tây Nguyên” vào đầu tháng 7 năm 2011 tại thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Liên hoan và chi đảm bảo một phần kinh phí ăn,  ở cho các đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan.

- Kinh phí chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT, NTBD, Thg.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác