160/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 160/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 01 năm 2014 Về việc thỏa thuận chủ trương xây dựng Nhà Tổ, vườn Tháp tại chùa Hiến tỉnh Hưng Yên.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 58/UBND-VX ngày 14/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà Tổ, vườn Tháp tại chùa Hiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. (kèm theo Bản vẽ thiết kế). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà Tổ, vườn Tháp tại chùa Hiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Trong quá trình lập dự án đơn vị chức năng lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với Nhà Tổ: Giảm quy mô xây dựng; chi xây một tòa, không xây theo hình thức chữ Nhị; không xây lan can hai bên, chiếu rồng và bậc thềm quá cao như hồ sơ đề xuất.

- Đối với Tháp Tổ: Tháp xây mới cần có quy mô và hình thức phù hợp với tháp hiện có.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan lập dự án theo hướng dẫn tại Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính Phủ, Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thỏa thuận theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, VHN.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác