1612/BVHTTDL-KHTC,

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa miếu Bình Cách

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 155/TTr-SVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình về việc đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa miếu Bình Cách. Sau khi xem xét nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại công văn số 868/DSVH-DT ngày 13 tháng 12 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau.

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa miếu Bình Cách do Công ty TNHH kiến trúc Hoàng Đạo lập, bao gồm các hạng mục, nhà đón tiếp, bếp, khu vệ sinh, nhà ni; tôn tạo tổng thể hạ tầng và cảnh quan khu di tích. Công tác đánh giá khảo tả di tích cũng như các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề cập trong dự án đã phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa đáp ứng được yêu cầu của quy chế tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Tại phần căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Đồng thời chỉnh sửa lỗi trình bày và bỏ những văn bản không còn hiệu lực pháp lý.

Bổ sung miêu tả đánh giá các hoạt động lễ hội và sinh hoạt văn hóa thường niên diễn ra tại Di tích. Công tác trông nom bảo quản và phát huy giá trị di tích trước và sau khi được tu bổ tôn tạo.

Điều chỉnh lại kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án, cũng như đề xuất phương án huy động ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa khác để tiến hành triển khai thực hiện sự án.

- Về mặt bằng tu bổ tôn tạo tổng thể: Hạn chế tối đa phần diện tích sân lát gạch bát, đặc biệt là khu vực giữa tam bảo và nhà tổ dành diện tích trồng cây xanh. Cần đánh giá kỹ phần sân lát gạch, chỉ thay thế lát mới những khu vực không còn khả năng sử dụng.

Đối với hạng mục nhà ni (hạng mục số 6), cần nghiên cứu giảm quy mô và tâm vị trí phù hợp hơn để xây dựng.

- Hạng mục Miếu: Cần đánh giá kỹ lại hệ thống chân tảng hiện có và chỉ thay thế các chân tảng không còn khả năng tái sử dụng theo mẫu các chân tảng hiện có. Bổ sung thuyết minh và căn cứ khoa học để thay hệ cửa đi thương song hạ bản (theo bản vẽ)

- Bổ sung bản vẽ hiện trạng nghi môn.

Bổ sung các bản vẽ chi tiết gia công cửa của các hạng mục di tích. Bản vẽ nối vá, thay cốt ốp mang… các cấu kiện gỗ.

- Bổ sung phương án và bản vẽ chống mối cho tổng thể di tích. Phương án chiếu sáng nội thất các hạng mục.

- Phần khái toán kinh phí: Đề nghị rà soát điều chỉnh các nội dung công việc được phép áp dụng đơn giá chuyên ngành cho phù hợp.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ lấy ý kiến của nhân dân địa phương để đảm bảo tính chân thực và chất lượng về kỹ, mỹ thuật trong quá trình tu bổ, tôn tạo di tích.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cân đối về địa phương để tu bổ, phục dựng các hạng mục di tích gốc, đối với các hạng mục còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình chỉ đạo đơn vị tư vấn căn cứ vào những ý kiến nêu trên chỉnh sửa lại dự án (kể cả tiến độ và kế hoạch đầu tư theo đúng quy định), trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời gửi quyết định phê duyệt về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) để làm cơ sở bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Lê Khánh Hải (để b/c);

- UBND tỉnh Thái Bình;

-Lưu: VT, KHTC, P,T.9

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác