1612/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Tổ chức Văn hóa và Nghệ thuật mặt nạ thế giới

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thê thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Di sản văn hóa đón đoàn Tổ chức Văn hóa và Nghệ thuật mặt nạ thế giới (04 người) sang Việt Nam trao đối về kế hoạch mời Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế về mặt nạ lần thứ 5 và xây dựng mạng lưới giữa Tổ chức Văn hóa và Nghệ thuật mặt nạ thế giới với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
 Thời gian và địa điểm: ngày 09 tháng 5 năm 2016 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Kinh,phí:
-Tổ chức Văn hóa và Nghệ thuật mặt nạ thế giới chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, bảo hiếm, ăn, ở, đi lại cho đoàn;
-Cục Di sản văn hóa chịu chi phí tổ chức buổi làm việc, lễ tân đón tiếp, phiên dịch, tiệc chiêu đãi, quà tặng và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp chi thường xuyên của Cục).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác