1614/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Triển lãm - Hội chợ "Thế giới tuổi thơ lần thứ XIII'' và Triển lãm "Thiết bị dạy học - Đồ chơi trẻ em"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thoả thuận ký tháng 7/2001 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ thường niên cuộc Triển lãm - Hội chợ dành cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm - Hội chợ "Thế giới tuổi thơ lần thứ XIII" và Triển lãm "Thiết bị dạy học - Đồ chơi trẻ em" từ ngày 28/5/2010 đến ngày 01/6/2010 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam - Số 2 - Hoa Lư (Vân Hồ) - Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Triển lãm tranh các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật, tuyên truyền, quảng cáo lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.

- Triển lãm "Thiết bị dạy học-đồ chơi Trẻ em" do Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm.

- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam và các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: VT,TLVHNT,BKĐ.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác