1616/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Bảo tàng quốc gia Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn cán bộ của Bảo tàng quốc gia Lào (gồm 08 người) sang Việt Nam học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, chuẩn bị cho việc di chuyển Bảo tàng quốc gia Lào đến địa điểm làm việc mới.
Thòi gian: từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Lào chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế.
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu chi phí trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2016 của Bảo tàng, gồm: lễ tân đón tiếp, phiên dịch, ăn, ở và phương tiện đi lại cho đoàn trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác