1618/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Văn bản Số: 1618/BVHTTDL-VHCS ngày 4 tháng 5 năm 2013 Về việc tăng cường công tác quản lý, thanh tra và tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; theo đề nghị phối hợp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động

với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:

1. Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo và hướng dẫn việc sử dụng các Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao, Thư viện, Bảo tàng, Phòng truyền thống, Rạp chiếu bóng, Rạp xiếc, Nhà hát, Công viên, Điểm tham quan du lịch, Điểm vui chơi giải trí, Câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao (sau đây gọi chung là cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí) trên địa bàn dành thời gian thích hợp để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thiếu niên, nhi đồng có nhu cầu đến sinh hoạt, tập luyện; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, chú trọng tới các đối tượng trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

2. Thủ trưởng các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí trong và ngoài công lập có kế hoạch chủ động tổ chức xây dựng chương trình hoạt động, mở các lớp đón thiếu niên, nhi đồng đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục, thể thao.

3. Các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí công lập xem xét giảm tối thiểu 20% giá dịch vụ cho trẻ em khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí ngoài công lập căn cứ điều kiện thực tế xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt giảm tối thiểu 20% giá dịch vụ đang áp dụng. Đồng thời, có trách nhiệm niêm yết công khai văn bản Thông báo về việc giảm giá dịch vụ, mức giảm giá dịch vụ đối với trẻ em tại nơi cung cấp dịch vụ và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.

4. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tổ chức kiểm tra, thanh tra các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình dành cho trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em thuộc thẩm quyền của Bộ, của Sở để đảm bảo yêu cầu giáo dục tâm lý, sinh lý lứa tuổi và an toàn cho trẻ em.

Trên đây là một số nội dung hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2013. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ thiếu niên, nhi đồng, đồng thời, chịu trách nhiệm phổ biến nội dung công văn này tới các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí đóng trên địa bàn.

Cục văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thường trực theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện và tiếp nhận báo cáo.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội;

-Lưu: VT, VHCS (01), LAT.120.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác