1619/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2012 khu vực Bắc Trung Bộ do tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng cai tổ chức

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8609/VPCP-KGVX ngày 26/11/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về mặt nguyên tắc việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại một số địa phương giai đoạn 2012-2017;

Căn cứ Thông báo số 584/TB-BVHTTDL ngày 7/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2012.

Căn cứ Công văn cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2012 của các cơ quan liên quan;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cụ Du lịch, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2012 khu vực bắc Trung Bộ do tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức (sau đây gọi tắc là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà;

1) Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2) Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Đồng Trưởng Ban;

3) Ông Tô Lâm, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

4) Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực;

5) Ông Hồ Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6) Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

7) Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

8) Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

9) Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

10) Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;

11) Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

12) Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Phó Trưởng Ban;

13) Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

14) Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

15) Ông Trương Đình Quý, Thiếu tướng, Phó Chính ủy, Quân khu 4 Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

16) Ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

17) Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên;

18) Ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Ủy viên;

19) Ông Nguyễn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, Ủy viên;

20) Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Ủy viên;

21) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2012 khu vực Bắc Trung Bộ do tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạotự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trác nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)

-Như điều 4;

-Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

-Các Bộ UBND các tỉnh/thành liên quan;

-Lưu: VT, TCDL (50b);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác