161/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Lễ ký Nghị định thư với Luxembourg

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 18512007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cần tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chuẩn bị cơ sở vật chất và các thủ tục cần thiết cho Lễ ký Nghị định thư giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Đại công quốc Luxembourg về dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam" VIE/031 và tổ chức bữa tiệc chiêu đãi nhân dịp này.

Thời gian và địa điểm ký kết: 11h ngày 20/1/2010 tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Về kinh phí: Cục Hợp tác quốc tế chi phí về lễ tân và trang trí gồm: biển chữ, hoa, lượn, nước uống, hoa quả, quà tặng, phiên dịch, báo chí, chụp ảnh, và tiệc chiêu đãi, trích từ nguồn ngân sách năm 2010 của Cục Hợp tác quốc tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT. HTQT, MT.05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác