1621/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc soạn thảo Quy chế tổ chức Festival ngành nghề Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 665/2011/VPCP-CP ngày 18/01/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Quy chế tổ chức Festival ngành nghề Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức Festival ngành nghề Việt Nam, thời hạn hoàn thành trong năm 2011.

Điều 2. Kinh phí tổ chức soạn thảo Quy chế tổ chức Festival ngành nghề Việt Nam trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa sơ sở,

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, DK.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác